Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CRYSTAL PROMOTIONS B.V.
 
I. Algemeen
1. De hiernavolgende voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen met CRYSTAL
PROMOTIONS B.V.. (hierna: de Verkoper) en iedere natuurlijke of rechtspersoon die zaken van de Verkoper afneemt, dan wel met wie de Verkoper een overeenkomst
aangaat of daarover onderhandelt (hierna: de Koper).
2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de Koper wordt door de Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Wijzigingen van en aanvullingen op deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
4. Ingeval van inconsistentie tussen de tekst van deze voorwaarden in de Nederlandse taal en die in een ander taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.
 
II. Offertes
1. Offertes (inclusief prijsopgave) binden de Verkoper niet en gelden slechts als uitnodiging voor het plaatsen van een order door de Koper. Eerst door de schriftelijke
orderbevestiging van de Verkoper komt een overeenkomst tot stand.
2. Annulering van een overeenkomst door de Koper is niet mogelijk, tenzij de Verkoper op schriftelijk verzoek van de Koper instemt met de annulering, onder door de
Verkoper nader te stellen voorwaarden. Bij annulering als genoemd in dit artikellid is de Koper een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van vijftig procent (50%)
van de factuurwaarde van de zaken exclusief BTW, onverminderd het recht van de Verkoper op vergoeding van de werkelijk geleden of te lijden schade.
3. De Verkoper is gerechtigd in het kader van verkoopprogramma’s minimumaantallen vast te stellen voor leveringen van zaken. Indien de Koper een order plaatst voor
een lager aantal en de Verkoper zulks aanvaardt, is de Verkoper gerechtigd nadere door haar in redelijkheid vast te stellen vergoedingen in rekening te brengen,
waaronder portokosten.
4. Door de Verkoper op welke wijze dan ook getoonde of verstrekte modellen, monsters of tekeningen zijn met zorg samengesteld maar zijn slechts aanduidingen van de
zaken. Wanneer de Koper aantoont dat de afgeleverde zaken zodanig afwijken van de getoonde of verstrekte modellen, monsters of tekeningen dat hij niet meer in
redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Koper het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren, zonder dat de Verkoper gehouden is om
de door de Koper eventueel als gevolg van de in dit artikellid genoemde annulering geleden schade te vergoeden.
 
III. Prijzen
1. Door de Verkoper in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief BTW en binden de Verkoper niet. Kosten van verpakking en verzending, in- en
uitvoerrechten en accijnzen, en alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ten aanzien van de zaken en het vervoer daarvan zijn voor rekening van de
Koper.
2. Na totstandkoming van een overeenkomst is de Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer, maar niet beperkt tot:
tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, zaken- en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar toeleverancier(s)
toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen of andere niet-voorziene omstandigheden, welke prijsverhogend werken.
 
IV. Risico, aflevering en aflevertermijn
1. De aflevering en risico-overgang van de zaken en de verpakking daarvan vindt plaats af magazijn (Ex-Works) als bedoeld in de ICC Incoterms 2000 (dan wel de meest
recente versie daarvan) door middel van het door de Verkoper aan de Koper ter beschikking stellen van zaken en de verpakking daarvan af magazijn van de Verkoper
te Weesp.
2. De Verkoper behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren in welk geval zodanige leveringen geacht zullen worden gedaan te zijn ingevolge afzonderlijke
overeenkomsten. De Koper is verplicht de zaken op het moment van aflevering in ontvangst te nemen. Indien de Koper de zaken niet of niet tijdig afneemt, zal hij
zonder dat een ingebrekestelling vereist is van rechtswege in verzuim zijn. De Verkoper is alsdan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de Koper op te slaan
of deze aan een derde te verkopen. De Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de wettelijke handelsrente en kosten van invordering, bij wege van
schadevergoeding verschuldigd, echter in een voor komend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.
3. Een overeengekomen levertijd is slechts een indicatieve termijn en kan – tenzij de Verkoper en de Koper uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen – niet
als fataal in de zin van artikel 6:83 onder a) BW worden aangemerkt. De Verkoper zal zich inspannen om de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht te
nemen. Bij overschrijding van de levertijd heeft de Koper geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Indien geen levertijd is overeengekomen, zal de Verkoper de
zaken leveren binnen een naar zijn oordeel redelijke termijn.
 
V. Eigendomsvoorbehoud
1. De Verkoper behoudt zich, niettegenstaande de feitelijke aflevering, de eigendom voor van alle door haar krachtens enige overeenkomst aan de Koper afgeleverde en
af te leveren zaken tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen de Verkoper uit welke hoofde dan ook als tegenprestatie van de Koper heeft te
vorderen, waaronder begrepen wettelijke handelsrente en kosten van invordering.
2. Indien het recht van het land van de bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van eigendom dan hierboven in lid
1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van de Verkoper te zijn overeengekomen met dien verstande dat
wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze regeling betrekking heeft, het hierboven bepaalde in lid 1 blijft gelden.
3. Indien de Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper tekort schiet of de Verkoper goede grond heeft te vrezen, dat de Koper in zijn
betalingsverplichtingen zal tekort schieten, is de Verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden en de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde c.q. af te leveren zaken aan een derde te verkopen dan wel onder zich te nemen en daartoe de plaats waar deze zaken zich bevinden te betreden. In een
dergelijk geval is de Koper aansprakelijk voor alle kosten die zulks met zich brengt. De Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de wettelijke handelsrente en kosten
van invordering, bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan de derde.
4. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is de Koper echter toegestaan genoemde zaken
binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het moment
dat de Koper op enigerlei wijze tekort schiet in zijn betalingsverplichtingen, voorlopig surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt
verklaard.
5. De Koper is verplicht de in lid V.1. bedoelde zaken te verzekeren tegen gebruikelijke risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal en wel in dier voege, dat in de
desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van even
bedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken. Op eerste verzoek van de Verkoper daartoe zal de Koper alle rechten op de betrokkene verzekeraars in
dit verband cederen aan de Verkoper.
6. Indien en zolang de Verkoper eigenaar van de zaken is, zal de Koper de Verkoper onverwijld schriftelijke op de hoogte stellen wanneer de zaken althans een gedeelte
daar van verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de zaken in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig gedeelte van) de
zaken.
 
VI. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde op de bank- of girorekening van de Verkoper. Betaling van het
verschuldigde aan een ander dan de Verkoper, geldt niet als een bevrijdende betaling.
2. Alle aan de Koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De Koper is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering
zijnerzijds met een vordering van de Verkoper.
3. Indien de Koper enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist en is hij
aan de Verkoper een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke handelsrente. De Koper is daarnaast een direct opeisbare
vergoeding van 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150, verschuldigd, onverminderd het recht van de Verkoper op volledige
vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten en betaling van het verschuldigde bedrag.
4. Iedere betaling door de Koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas
na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.
5. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de
Verkoper worden gebracht, bij gebreke waarvan de Koper wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd.
6. De Koper heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij de Koper binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen
het geschil voor legt aan de volgens artikel XIII bevoegde rechter.
 
VII Intellectuele Eigendom
1. De Koper staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper, dan wel
haar toeleveranciers, met betrekking tot de zaken, bijvoorbeeld door de zaken te kopiëren, te bewerken of na te maken.
2. Indien de Verkoper de zaken vervaardigt of het doet vervaardigen in specifieke opdracht van de Koper op basis van een ontwerp, dat niet van de Verkoper afkomstig
is, vrijwaart de Koper de Verkoper voor aanspraken van derden ter zake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de zaken op
intellectuele eigendomsrechten van derden.
VIII. Reclame, garantie en ontbinding
1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de Koper met betrekking tot de hoeveelheid, kwaliteit en/of deugdelijkheid van de afgeleverde Zaken. De
afgeleverde zaken gelden slechts als niet deugdelijk indien de Koper aantoont dat zij niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen, die ten tijde van het
totstandkoming van de overeenkomst voor die zaken gelden, en niet beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en/of niet geschikt zijn voor het
gebruik, dat door de Koper voor of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd of dat uit de aard van de zaak onmiskenbaar blijkt.
2. De Koper is verplicht de zaken onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen nadat de Koper
de zaken heeft ontvangen. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na
constatering en uiterlijk binnen 30 dagen nadat de Koper de zaken heeft ontvangen aan de Verkoper worden gemeld. Het niet tijdig reclameren als bedoeld in dit
artikellid heeft tot gevolg dat de Koper alle rechten en bevoegdheden verliest die hem op grond van de in lid 1 van dit artikel genoemde gebrekkigheid ten dienste
stonden.
3. De Koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van de zaken waarvan door de Verkoper geen controle op de reclame kan plaatshebben. Het staat de Koper
niet vrij de zaken te retourneren voordat de Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor de Koper en de zaken blijven voor zijn
risico. De Koper kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van de zaken doen gelden jegens de Verkoper zolang de Koper enige verplichting
voortvloeiende uit de met de Verkoper gesloten overeenkomst(en) niet is nagekomen.
4. Indien tijdig, correct en overeenkomstig dit artikel is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van de Verkoper genoegzaam is aangetoond dat de zaken gebreken
vertonen, zal de Verkoper de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken zaken kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken
zaken, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, hetzij
de overeenkomst ter zake van de niet deugdelijk gebleken zaken geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde
keuzemogelijkheden zal de Verkoper ter zake van zijn verplichtingen volledig zijn gekweten en zal de Verkoper tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn
gehouden. Indien de Verkoper zaken aan de Koper aflevert, welke de Verkoper van haar toeleveranciers heeft verkregen, is de Verkoper nimmer tot een
verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de Koper gehouden dan waarop de Verkoper ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 
IX. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot het nakomen van haar in lid 4 van het vorige artikel omschreven verplichtingen. Iedere verdere aansprakelijkheid
voor directe door de Koper geleden schade is uitgesloten. Onder “directe schade” dient uitsluitend te worden verstaan:
1. de redelijke kosten die de Koper zou moeten maken om de prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet
vergoed indien de Koper de overeenkomst heeft ontbonden;
2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin
van dit artikellid;
3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade in de zin van dit artikellid.
2. Aansprakelijkheid van de Verkoper voor door de Koper geleden indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of
milieuschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle overige niet hierboven in artikellid 1 genoemde schadeposten, is uitgesloten.
3. Indien de Verkoper niettegenstaande casu quo op grond van het bepaalde in leden 1 en 2 van dit artikel om welke reden dan ook gehouden is enige schade te
vergoeden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak evenwel nimmer hoger zijn
dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de betreffende zaken.
4. De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1, 2 en 3 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van de Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel.
5. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan de Verkoper kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door de
Verkoper aan de Koper worden tegengeworpen.
 
X. Overmacht
1. Ingeval van overmacht heeft de Verkoper het recht de levering van de zaken op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Koper
heeft in dat geval geen recht op (schade)vergoeding ter zake.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen
jegens de Koper wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van de
Verkoper kan worden verlangd, onder meer in geval van: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van het bedrijf van de Verkoper of van degene van
wie de Verkoper de te leveren zaken of grondstoffen daarvoor betrekt, het uitgevaardigd worden van voorschriften of besluiten welke de productie, de aflevering het
vervoer of de lossing van de zaken beperken, hinderen of onmogelijk maken, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werkstaking, uitsluiting, samenspanning
van arbeiders, belemmeringen van spoorwegverkeer of van het vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verloren gaan, beschadigd of
onklaar raken van vervoermiddelen en faillissement van toeleveranciers of een beroep door deze op eigen overmacht dan wel een andere van buiten komende
oorzaak, waarop de Verkoper geen invloed kan uitoefenen. De Verkoper zal de Koper van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste
kennis geven en daarbij meedelen of, in hoeverre en onder welke voorwaarden zij haar verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen.
 
XI. Ontbinding
1. Indien de Koper een verplichting uit enige met de Verkoper gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, de Koper in staat van faillissement wordt
verklaard, de Koper zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd, de Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, over gaat tot liquidatie alsmede
wanneer op zijn vermogen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de Verkoper gerechtigd elke overeenkomst met de Koper terstond schriftelijk te ontbinden,
onverminderd de rechten die de Verkoper aan deze voorwaarden, overeenkomst of wet jegens de Koper ontlenen kan, het recht op (volledige) schadevergoeding
daaronder begrepen.
 
XII. Zekerheidstelling
1. Indien de Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper tekort schiet of de Verkoper goede grond heeft te vrezen, dat de Koper in zijn
betalingsverplichtingen zal tekort schieten, is de Koper verplicht om, op eerste daartoe strekkend verzoek van de Verkoper, genoegzame zekerheid te verstrekken ter
zake de vordering, die de Verkoper of de Koper heeft door middel van een onherroepelijke bankgarantie dan wel door middel van het verlenen van een daaraan
redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid. Zolang de Koper daaraan niet zal hebben voldaan, is de Verkoper gerechtigd nakoming van de op haar rustende
verplichtingen op te schorten.
 
XIII. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken. Ter zake alle geschillen verband houdende met aanbiedingen van, leveringen door en overeenkomsten met de Verkoper, is bij uitsluiting
de competente rechter te Amsterdam bevoegd, tenzij de Verkoper de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.

Contactformulier

Error 404